Kaçkar Altıparmak Dağları

Altıparmak Dağları, 3500 m’yi aşan zirveleriyle, Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzeydoğusunda bakan yamaçlarda yer alan buzul vadileri ( Palakcur, Avucur, Kaçkar, Bocunus , Topluca ve Ergisu vadileri) 3000-2800 m’ler arasındaki sirklerle başlayarak 1740-1920 m’lere kadar uzanır. Bunlar arasında Bocunus buzul vadisi taşma kolu ile ayrı bir yere sahiptir. Avucur buzul vadisi ise, Doğu Karadeniz Dağları’nın diğer pek çok buzul vadisinde olduğu gibi iki farklı seviyede uzanan yan moren sıraları ile dikkati çeker.

Türkiye’de buzullaşmanın en iyi örneklerinin görüldüğü yerlerden olan Doğu Karadeniz Bölümü’nde; Kaçkar, Verçenik, Göller (Hunut) dağlarının yanısıra bunların doğusunda kalan Altıparmak dağı grubunda da  buzullar ve Pleistosen buzullaşmasına ait şekiller bulunmaktadır. Altıparmak dağları; 3500 m’yi aşan zirveleriyle, Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzeydoğusunda bulunur ve aynı yönde alçalarak devam eder.

Altıparmak dağları güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan pek çok zirveden oluşmuştur. Dağlarında; Kuşaklıkul tepe 3281 metre, Kındevul tepe 3562 m. Lazgediği tepe 3353 metre Altıparmak dağlarında ise Hızarkapı tepe 3330 metre, Liblin tepe 3492 metre, bu ünitenin önemli zirvelerindendir.

Doğu Karadeniz dağlarının büyük kısmında olduğu gibi Altıparmak dağlarında da yükseltinin kısa mesafede artması, yaylacılık etkinliklerine ve buna bağlı bir takım geçici yerleşmelerin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur. Bu dağ grubu gerek morfolojik üniteleri, buzulları, gölleri, bitki örtüsü ve yaban hayatı, gerekse beşeri etkinlikleri gözönüne alındığında önemli bir turizm potansiyeline de sahiptir.

8.5 km.ye ulaşan uzunluğu ile araştırma alanının en uzun vadisi olan Kaçkar buzul vadisi 2900 m.lerde yer alan sirklerden itibaren güneydoğu kuzeybatı yönünde uzanır ve Lodicur yayla doğusunda 1740 m.lerden itibaren fluvyal karakterde devam eder. Buzul vadisi boyunca yer alan sirklerin dağılışına bakıldığında belirgin bir asimetri göze çarpar. Buradaki sirklerin hemen hemen tamamı kuzeye bakan yamaçta sıralanmıştır. Bu özellik Palakcur ve Avucur vadilerinde de belirgindir. Bu durum hava kütlelerinin geliş yönleriyle de ilgili olmakla birlikte daha çok bakı koşulları ile açıklanabilir, içinde Derebaşı yaylasının kurulmuş olduğu basamaklı sirklerle başlayan vadi, güneyden katılan bir sirkle birleşerek kuzeybatı yönünde dümdüz uzanır. Vadinin bu yüksek kesimi yer yer moren depoları, belirgin eşikler ve cilalı yüzeylerle karakterlenmektedir. Buradan itibaren eğimi azalarak devam eden Kaçkar buzul vadisi içerisinde de yan moren depoları tipik şekillerdir. Buzullaşmadan sonra başlayan fluvyal etkilerle, diğer buzul vadilerinde olduğu gibi, Kaçkar vadisinin tabanında yer alan dip morenleri de, Yukarı Kaçkar yaylası yakınındaki eşiğe kadar derin bir şekilde yarılmıştır.

created by dji camera

Bocunus Vadisi
Bocunus vadisi, Altıparmak Dağlarında yer alan buzul vadilerinin içinde, 4 km.lik boyuyla en kısa olanıdır. Bu vadi, uzunluğu fazla olmamasına karşın, sahip olduğu morfolojik özellikler nedeniyle farklı bir yere sahiptir. Bu farklılıklar sirk alanlarında ve buzul vadisinin dil kısmında belirgindir Vadi, taban yükseklikleri 2830 m. ile 2480 m. 1er arasında bulunan çok sayıda sirkin yer aldığı basamaklı sirkler bölgesiyle başlar. İçerisinde küçük göllerinde yer aldığı bu kesimin uzunluğu 2 km. kadardır. Bocunus yaylası güneyinde bir eşikle sirkler bölgesinden ana vadiye geçilir. Vadi burada biri kuzeye diğeri doğuya yönelen iki kola ayrılır. Bunlardan kuzeye giden kolun oluşturduğu morfoloji, vadinin ana uzanışı görüntüsünü vermesine rağmen gerçekte bir “taşma kolu” özelliğindedir. Sirkler bölgesinden kuzeye doğru sarkan buzul, yerleştiği dönemdeki topografık şartlara Altıparmak Dağlarında Buzul Şekillerine bağlı olarak önce doğuya yönelmiştir. Bu yönelişte 2439 m yükseklikteki Samayile T.nin oluşturduğu engelin etkisi büyüktür. Bu engel önünde yığılan buzul, paleotopoğrafyadaki alçak bir eşiği aşarak kuzey yönünde yeni bir vadiye doğru akmıştır Nitekim bu zayıf kol, olgun bir buzul vadisi karakteri taşımamaktadır. Doğuya doğru uzanan ana buzul vadisi içerisinde dikkati çeken çok sayıdaki moren sıraları da buzulun önce doğuya doğru aktığının diğer bir kanıtıdır. Moren sıraları arasında bulunan sığ göller çevreden gelen malzemeyle hızla dolmaktadır, örneğin yayla alanı içerisinde yer alan bir göl tamamen dolarak karalaşmış durumdadır, benzer şekilde Bocunus yaylası doğusunda yer alan göl de (Büyük Göl) çevreden gelen küçük akarsuların deltaları ile giderek küçülmektedir  Büyük Göl’ün 300 m. doğusunda ki büyük eşikten sonra vadi kuzeydoğu yönünde 1 km. kadar daha devam ederek Topluca buzul vadisine bağlanır

Topluca Vadisi 
Güney-kuzey yönünde uzanan Topluca buzul vadisi, 6 km uzunluğundadır. Eğimi ortalama % 17 olan vadinin her iki yamacında da çok sayıda sirk bulunmaktadır. Kaçkar Gölü’nün bulunduğu seviyelerde (2800 m.) bulunan pek çok sirkle başlayan Topluca buzul vadisi 1800 m ye dek iner. Kaçkar Gölü ve çevresi çok sayıda sirkin arasındaki duvarların ortadan kalkmasıyla oluşan tek ve büyük bir sirk görünümündedir. Diğer vadilerde olduğu gibi burada da çok sayıda cilalı ve çizikli yüzeyler, hörgüç kayalar sirklerin önünden itibaren ve özellikle eşikler üzerinde yoğunluk kazanmaktadır. Sözkonusu sirkler bölgesinden büyük bir eşikle tekne vadiye geçilir. Yukarıda belirtildiği gibi vadinin güney-kuzey doğrultusunda uzanması, bu vadideki buzullaşmayı etkilemiş ve vadinin yamaçlarında kuzeydoğuya ve kuzeybatıya bakan sirklerin
oluşmasına neden olmuştur. Kaynakları sirkler içerisinde bulunan yan dereler taşıdığı malzeme, ana tekne içerisinde koniler oluşturarak, yer yer taban morenlerini örtmüşlerdir. Bu derelerin birleşerek oluşturdukları Sanu deresi, Topluca buzul vadisinin taban morenlerini 30-40 m kadar yararak, oluşturduğu genç vadi içerisinde akar. Vadi içerisinde 2430 m de, bir eşik gerisinde kurulmuş olan Topluca yaylası civarında belirgin yan ve taban morenleri yer almaktadır.

created by dji camera

Köylerden yaylalara çıkış haziran ayı ortalarından itibaren başlamaktadır. İlk önce, karın yerden henüz kalktığı mezralar ve aşağı yaylalarda konaklanmaktadır. Burada kalış süresini daha yukarılarda yer alan yaylalarda, karın yerden kalkması belirlemektedir. Yayladan dönüş dönemi de kar yağışı ile birlikte
başlamakta ve karın yerde kalmaya başlamasıyla beraber önce aşağı yaylalara ve bu çevredeki otlakların karla kaplanmasından sonra da daha aşağı kesimlerde bulunan mezralara yahut köylere dönülmektedir  Yaylalara çıkış dönemi Topluca ve Bocunus yaylasını kullananlar için haziran ayı ortalarında , Avucur ve Kaçkaryaylasını kullananlar için ise haziran ayı sonunda başlamaktadır. Köylere dönüşün başlaması yaylalarda şenliklerle kutlanmakta, bu dönemde tulum eşliğinde “horon tepilmekte” adeta yaylacılık döneminde elde edilen ürünlerden duyulan mutluluk böyle dile getirilmektedir

Çalışma alanının yukarıda sıralanan doğal ve beşeri değerleri gözönüne alınarak mutlaka korunması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için ise Altıparmak dağları grubunun kuzeyde Lodicur, Aşağı Kaçkar, Bocunus ve Ergusu yaylasını içine alacak şekilde, Ergusu yaylası doğusunda yer alan sırtlardan güneyde,
aktüel buzulu da içine alacak bir biçimde çizilecek sınırla mutlaka Kaçkar Dağı Milli Parkı alanına dahil edilmesi zorunludur

"Kaçkar Altıparmak Dağları" hakkında 22 düşünce

 1. Scottded 05/06/2024

  Thanks for sharing pg-slot

 2. socorrovy1 05/06/2024

  Forumophilia porn forum cute girls posing naked page 64
  http://girls-in.thongs.celebrityamateur.com/?april-izabella

  soft porn classic porn fidelity sienna west free webcame porn porn on the trmapoline bisexual guys eating snowballs porn

 3. movieshq168.comhacem 05/06/2024

  Watch movies online HD for free, watch new movies, Thai movies, foreign movies, master movies, update quickly.Movieshq168.com
  ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง หนังออนไลน์ ดูหนังมาสเตอร์ ดูหนังฟรี ดูหนังออนไลน์ใหม่ ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังชนโรง ดูหนังออนไลน์พากย์ไทย หนังใหม่พากย์ไทย
  หนังออนไลน์ชัด ดูหนังออนไลน์ฟรี2022 ดูหนังออนไลน์ฟรี2023
  Watch movies online, watch HD movies, here are new movies to watch every day, update quickly, watch new movies before anyone else, both Thai movies, master movies.

  watch movies online free 2022 full movie
  Watch movies online With online movie websites Able to watch movies of all genres It will be a new movie from a famous film camp. popular old movies can be seen from our online movie website There are collections of movies that can be watched for free without having to pay anything. You can watch comfortably, lie down, sit and look good according to each person’s style. Online movies, online series, Thai dramas can only be found on this online website For people who like to watch movies online for free without having to pay. Our website is ready to answer for sure.

  watch movies online 4k
  Watching movies online for that online movie website no restrictions whatsoever You can watch 24 hours a day, watching Korean movies, Chinese movies, Western movies, Thai movies, popular series. watch for hours There is no need to pay monthly, you can watch it for free, there are new movies to watch fresh and hot, there are old movies to go back and look back as well. viewable on mobile All systems can be viewed on the computer, all systems can be viewed as well. Ready for everyone to be able to watch movies

 4. Rodolfocit 05/06/2024

  О команде Экипировка Эксперт
  КРОНШТЕЙН AKADEMIA «ВАЙПЕР»- ПЛАНКА PICATINNY НА 11 СЛОТОВ ДЛЯ ОРУЖИЯ ТИПА АК
  Боец, Экипировка Эксперт — это розничный интернет-магазин при оптовом складе. Это значит, что при должном количестве товара мы дадим очень хорошие цены.

  Название взяли независимо от того, что наша страна сейчас проводит Специальную Военную Операцию, хорошая снаряга и экипировка нужна всегда. Готовишься в бой, мобилизован, привык активно проводить время или решил подготовить тревожный чемоданчик, мы поможем тебе. Наши клиенты: фонды, медики, такие же как ты бойцы СВО и обычные неравнодушные граждане.
  аптечку второго эшелона купить
  https://ekipirovka.shop/katalog/taktika/meditsina/
  Самое главное, что нужно о нас знать, мы детально объясняем, что и как работает, чтобы ты сделал правильный выбор не переплачивая.

  Обращаясь к нам, не удивляйся, если ты получишь честный и жесткий ответ – часто случается так, что мы знаем лучше, что именно нужно нашему гостю. Особенно это касается мобилизованных без опыта боевых действий. Здесь ты можешь полагаться на нашу экспертность.

  Одна из наших основных целей предоставить тебе возможность удобной и безопасной покупки: хоть за наличку, хоть по карте, хоть по счету. Повторимся, если нужна оптовая поставка, согласуем и отгрузим.

  Именно от того, как ты производишь оплату, зависит цена заказа. Для нас важно предоставить тебе качественную экипировку и снаряжение соблюдая при этом законы нашей страны.

  Боец, помни, мы помогаем фондам, нуждающимся людям, подразделениям в зоне СВО. Отчеты об этом вскоре будут опубликованы как на сайте, так и на наших каналах в социальных сетях. На эту деятельность уходит значительная часть выручки. Делая покупки в нашем магазине, ты помогаешь людям и фронту. Уверен, что это найдет отзыв в твоем сердце.

  У нашей команды есть набор ценностей: честность, справедливость, сопереживание, взаимопомощь, мужество, патриотичность. Уверены, ты их разделяешь, и мы легко найдем общий язык.

  Ну а если что-то пойдет не так, не руби с плеча, объясни, где мы ошиблись и поверь, мы разберемся и исправим.

  Наш девиз “In hostem omnia licita” – по отношению к врагу дозволено все. Возьми этот девиз, он поможет тебе принять правильное решение в трудной ситуации, с честью выполнить боевую задачу и вернуться домой живым и здоровым!

 5. karlaji4 06/06/2024

  Carly craig nudes naked pictures and porn videos 2023
  http://autumn-falls-interview.grab.topxxx69.com/?tyra-madisen

  hampton roads milf porn kirstin davis sextape porn free porn movie mpg download yu yu hakusho porn parody south east porn

 6. lorettass18 06/06/2024

  Haley cummings free nude pics galleries more at babepedia
  http://caseinallergysymptoms.dudeporn69.com/?jena-kelly

  1920 s porn movies free streaming porn fat man ass porn enema expulsion britney porn video 2008 cops porn

 7. HenryHal 06/06/2024

  Цены на покупку диплома могут сильно варьироваться в зависимости от уровня образования,
  специальности и страны, в которой был выдан диплом. Обычно цена за покупку диплома колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Однако следует помнить, что покупка диплома является незаконной и может иметь серьезные последствия, включая уголовную ответственность.
  Рекомендуется получить диплом легальным путем мы вам помежем получить диплоиы такие как
  купить диплом бакалавра через обучение в учебном заведении.

  https://russdiplomik.com/vizazhista.html

  123

 8. casandraya16 06/06/2024

  All porn tubes free sex videos everything in one place meta porn
  http://freemonkeyimages.miyuhot.com/?jenifer-anais

  sarasota massage happy ending porn young sister brother porn moviie free nl porn teenager porn nice girl porn ipctyres

 9. HenryHal 06/06/2024

  SEO-оптимизация и продвижение сайта – это важный аспект успешного бизнеса в интернете.
  Хрумер – это инструмент для автоматизированного поиска контента и создания ссылок на ваш сайт.
  Использование хрумера может помочь вам улучшить видимость вашего сайта в поисковых системах,

  SEO-оптимизация сайта включает в себя множество аспектов, таких как создание качественного контента,
  оптимизация метатегов, улучшение структуры сайта, создание ссылочной массы и т.д.
  Хрумер может использоваться для создания ссылок на ваш сайт,
  но это не является единственным способом оптимизации и продвижения сайта.

  Заказать сео оптимизацию и продвижение вашего проэкта можно у нас в телеграмм @pokras777 либо в скайпе pokras7777

  так же присаединяйтесь к нам в группу ====>>> https://t.me/bazixrumer ответим на все интересующие вас вопросы
  так же можно заказать прогон xrumer отдельно цена расчитавается индивидуально
  123

 10. darleneyq16 06/06/2024

  Safe porn sites visit the safest and best porn sites
  http://girl.masturbation.pornerbros.instakink.com/?emerson-amya

  50 greatest tits in porn buzznet porn jetons porn porn blake nolan lesbian mobile porn reality kings

 11. Gecnklkip 06/06/2024

  smart start – zaymy pod 0,8% do 30000 rubley na 7-30 dney – pokazatel’ odobreniy ot 85% – mikrozaymy v mfo smart start – usloviya oformleniya i prichiny otkaza. dlya grajdan rf s 21 let. – smart start na sayte credit24.pro
  Tegs: веб-займ – займы под 0% до 30000 рублей на 7-30 дней – в первый раз до 14 дней бесплатно – микрозаймы в мфо веб-займ – условия оформления и причины отказа. из документов нужен только паспорт! для граждан рф с 18 лет. – веб-займ на сайте credit24.pro
  zaymigo – займы под 0% до 30000 рублей на 5-30 дней – первый заём бесплатно, можно выиграть списание долга – микрозаймы в мфо zaymigo – условия оформления и причины отказа. одобряют 9 из 10 заявок! для граждан рф с 18 лет. – zaymigo на сайте credit24.pro
  екапуста – займы под 0% до 30000 рублей на 7-21 дней – первый заём бесплатно всем – микрозаймы в мфо екапуста – условия оформления и причины отказа. мгновенно, круглосуточно, с любых устройств! для граждан рф с 18 лет. – екапуста на сайте credit24.pro

  medium score – zaymy pod 0% do 30000 rubley na 7-30 dney – pervyy den’ dlya vseh besplatno – mikrozaymy v mfo medium score – usloviya oformleniya i prichiny otkaza. dlya grajdan rf s 19 let. – medium score na sayte credit24.pro https://credit24.pro/mfo/medium-score/

 12. ernestzx18 06/06/2024

  Argall the true story of pocahontas and captain john smith
  http://bdsmxxxgames.miaxxx.com/?odalys-maddison

  free porn tube review free tubes teen porn good porn riding cock little teen porn clips free porn pictures wives

 13. DanielTesE 06/06/2024

  Что может продолжаться более интригующим, чем нескончаемые возможности сексапильного утехи прямо язык вас дома? Вам чище невыгодный пристанет выискивать напарника чи приходить в замешательство выразить свои желания. С нашим обслуживанием Секс по телефону whatsapp бесплатно, для развития своих навыков общения о сексе, читайте эротику и смотрите эро фильмы вы получите полный контроль над домашним сексуальным эмпирически, встречаясь ферза на уюте (а) также анонимности домашнего пространства.
  Мобильная эротизм равным образом мобильные развлечения: бытующее сексапильного благополучия.
  Числом пределу этого как наше понимание сексуальности не прекращает делать успехи, меняется равно выше проход ко сексапильному самочувствию – и виртуальный секс призван проиграть первую роль на данной длящеюся трансформации. Предоставляя Бесплатный вирт телефоны девушек чтобы исследований, тестов равным образом свежеиспеченных открытий на себя также расширения безвинен также полномочий, сии платформы помогают заного квартира, что значит расставлять ценности в связи нашего сексапильного здоровья также благополучия.
  Одну изо технологий, один-два помощью какого мобильная эротика – Минет порно видео глотают сперму – молодуха взяла в рот парню на улице, способствует сексуальному здоровью, является франчайзинг пропуска к точной и всеобъемлющей инфы о сексе а также близости. От образовательных статей а также учебных пособий до дискуссий что касается согласии а также общении — данные платформы секса по телефону один-два МТС да Билайн +7-809-505-6850, помогают юзерам устойчиво также учтиво иметь намерение сложные темы сексуальности.
  Сверх этого, подвижная эротика whatsapp, содействует вырабатыванию культуры заботы что касается себя а также самопознания, побуждая людей проверять собственные вожделения безопасным и слаженным образом. Предоставляя людям пространство для осуществлении родных фокусов и общения всего тьмами, кто разделяет их интересы, настоящие платформы оказать содействие более здоровому взаимоотношению к сексу и интимности.
  Но, пожалуй, наиболее ядро, подвижная эротика подсобляет разрушить препятствия подхода ко ресурсам сексуального здоровья. Употребляя средства технологий, сии братии Девчонки секс телефон могут преисполнить людей, коие смогут безлюдный (=малолюдный) заключать прохода ко классическими фигурам взаимодействия из коалицией чи содействия в течение область распространения сексуального самочувствия, помогая пересилить разрыв и гарантировать, яко язык каждого есть приборы, необходимые для этого, чтобы вести полную и приносящую удовлетворение сексапильную жизнь.
  В ТЕЧЕНИЕ космосе, кае сексуальное успешность часто игнорируется или подвергается стигматизации, вирт по телефону частные объявления приглашает маяк ожидания – тыканье что касается этом, что удовольствие а также успешность струятся шуйца об руку.

 14. Lavillagedy 06/06/2024

  mouse il7 il-7 interleukin-7 gene orf cdna clone expression plasmid, c-gfpspark tag купить онлайн в интернет-магазине химмед
  Tegs: 4-бромтиобензамид купить онлайн в интернет-магазине химмед
  4-бромтиобензамид купить онлайн в интернет-магазине химмед
  4-бромтиофен-2-ацетонитрил купить онлайн в интернет-магазине химмед

  mouse il7 il-7 interleukin-7 gene orf cdna clone expression plasmid, c-ha tag купить онлайн в интернет-магазине химмед https://chimmed.ru/products/mouse-il7r-elisa-kit-id=4039511

 15. oscarrk69 06/06/2024

  Sexual violence new details about hostages life in hamas captivity
  http://android-sexy.songs-za.us.elves.sexyico.com/?diamond-kassidy

  retro porn longer flash porn clip interupting superbowl old young abused porn porn mother teaching canada mail order video porn

 16. EddieFlupt 06/06/2024

  This site truly has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

  https://www.fantasycostumes.com/spirit-gum-adhesive-latex/ – clock necklace

 17. 서면 임플란트 추천 06/06/2024

  서면 치과 잘하는곳 원장 안**씨는 ‘어금니 5개, 앞니 8개가 가장 먼저 자라는 8~80세 시기에 영구치를 교정해야 추가로 자라는 영구치가 널널한 공간을 가지고 가지런하게 자랄 수 있다’며 ‘프로모션을 통해 자녀들의 치아 상태를 확인해보길 바란다’고 이야기 했다.

  서면 치과 추천

 18. meaganhx4 06/06/2024

  Spypro io product finder for pod and dropship marketers
  http://bed.bugs.live.in.wood.quest.miyuhot.com/?macie-berenice

  humiliated and abused porn seventies tiffany porn best ameuter porn porn vibrator pic free sara jay free full length porn

 19. AlbertHem 06/06/2024

  Men dating men savoir faire get a bang, connection, and the beauty of relationships in their own incomparable way.
  https://ca3h.com/
  In a world that embraces diversity and inclusivity, same-sex relationships suffer with organize their place. Men who obsolete men navigate the joys and challenges of building expressive connections based on authenticity and mutual understanding. They consecrate enjoyment while overcoming societal expectations, stereotypes, and discrimination.
  п»їhttps://sexyfatmature.net
  Communication and stirring intimacy disport oneself a pivotal role in their relationships, fostering positiveness and deepening their bond. As system progresses towards justice, it is significant to approve and respect the friendship shared between men dating men, embracing their unique experiences and contributions to the tapestry of kind-hearted connections.

 20. Cyharlesjaide 06/06/2024

  Dating is a journey that encompasses the spell of good-natured bearing, live growth, and far-out discoveries. It is a dispose of through which individuals search dreamt-up possibilities, getting to be acquainted with each other on a deeper level. Dating allows people to part experiences, unpleasantness ideas, and fashion expressive connections.
  https://ca3h.com/

  In the monarchy of dating, a person encounters a different range of emotions. There’s the exhilaration of meeting someone contemporary, the anticipation of a first fixture, and the give someone a kick of discovering stock interests and shared values. It is a ease of vulnerability and self-discovery as individuals unreserved themselves up to the potentiality of love and companionship.
  https://ca3h.com/

  Effective communication lies at the essence of dating, facilitating sympathy and appropriateness between two people. It involves acting listening, honest expression, and empathy, creating a space representing authentic dialogue. Through communication, individuals can inquire their compatibility, interchange thoughts and dreams, and assemble a groundwork of trust.

Yorum Ekle

Your email address will not be published.

× Canlı Destek